Els nostres estatuts determinen l’estructura organitzativa de l’entitat i els diferents mecanismes de participació:

  • Persones associades. Poden formar part de I’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntaria, tinguin interès en les seves finalitats.
  • Assemblea general. És I’òrgan sobirà de I’Associació; totes les persones associades en formen part per dret propi i irrenunciable. Entre d’altres, és l’encarregada d’aprovar la gestió de l’òrgan de govern, els pressupostos i els balanços econòmics, i d’escollir els membres de la Junta directiva. Es reuneix, com a mínim, un cop l’any.
  • Junta Directiva. Té les funcions de regir, administrar i representar l’Associació.

Així mateix, els estatuts i el reglament de règim intern contemplen i regulen l’existència de grups de treball i comissions, formats per persones associades, i oberts a la participació voluntària de persones externes. Actualment, aquests equips són els següents:

Els Naturalistes del Montnegre i la Tordera també formem part de les següents entitats i plataformes: