Divulgació Estudi GT Quiròpters

Cens de Ratpenat de cova

En el nostre àmbit territorial s’hi troba un dels refugis més significatius per a diferents espècies de quiròpters. El punt és d’un enorme valor ecològic, tant per a la cria com per al refugi d’hivernació i migració d’almenys 8 espècies diferents de ratapinyades que hi podem trobar durant les diferents estacions de l’any.

D’aquesta manera, NatMont participa de manera directa en un projecte liderat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers centrat en estudiar la migració del Ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii), amb l’objectiu d’esbrinar certs misteris que envolten la fenologia d’aquesta espècie protegida. Quins refugis migratoris utilitzen per arribar als punts d’hivernació, quins són els pics d’activitat migratòria, com el canvi climàtic, l’augment de la temperatura global afecta a aquest fenomen, etc…

A continuació, presentem un gràfic on s’aprecien les diferents fluctuacions de pas de Ratpenat de cova, malgrat també s’hagin comptabilitzat força altres espècies.

Gràfic Cens de Miniopterus schreibersii 2021 (Elaboració: Clara Herranz)
Gràfic Cens de Miniopterus schreibersii 2021 (Elaboració: Clara Herranz)

Aquest primer cens de migració de tardor del ratpenat de cova ha servit com a prova pilot del que ha de ser un estudi a llarg termini. S’ha pogut posar a prova la metodologia, que patirà alguns canvis en les properes estacions, s’ha pogut veure que la migració comença abans del que es pensava, amb el que segurament s’hauran d’avançar els primers censos a l’agost, s’han actualitzat dades de presència o absència de l’espècie en diferents coves, etc. En propers censos s’ampliarà el nombre de coves analitzat per tal de cobrir el màxim possible de territori.

Es tracta del primer estudi d’aquesta magnitud que es fa sobre els moviments de Minipterus schreibersii a nivell europeu, i servirà entre d’altres coses, per pressionar les
administracions per protegir els refugis migratoris en aquells mesos de l’any en que
són més sensibles.

Amb ganes de donar continuïtat a l’estudi, seguirem informant dels resultats passades
les següents campanyes de cens.

Esperem que aquest article sigui del vostre interès.

Clara Herranz i Andreu Duclau

Estació del cens de ratapinyada de cova, Miniopterus schreibersii (Foto: Clara Herranz)
Estació del cens de ratapinyada de cova, Miniopterus schreibersii (Foto: Clara Herranz)

L’aproximació a aquesta cova es fa amb finalitats científiques, tractant d’interferir mínimament amb la comunitat de ratapinyades. Gràcies per respectar-ne l’entorn!